Karaka 2024 - Book 1

28 - 30 January 2024 at Karaka

RESULTS

Karaka 2024 - Book 2

31 January - 2 February 2024 at Karaka

RESULTS

National Online Yearling Sale

17 April 2024 on Gavelhouse Plus

ENTRIES

National Weanling Sale

Thursday 20 June 2024 at Karaka